• ناموجود اطلاعات بیشتر مقایسه ابزارها پزشکی و سلامت دماسنج نوری DT-8806 S ناموجود DT–8806 S Non-contact clinical forehead Infrared Thermometer نکته مهمی که همیشه در بخش سلامت و پزشکی مورد تاکید قرار گرفته است ، آلودگی است و هر چه وسایل پزشکی با بدن انسان کمتر تماس داشته باشند، احتمال انتقال بیماری های مختلف و [...]