Kyoritsu-Kew4106A_003

مطلب بررسی و نحوه اندازه گیری ارت با اهم متر


مقدمه

دستگاه ارت سنج به عنوان یکی از ابزارهای مهم در صنعت برق، برای اندازه‌ گیری ارت استفاده می‌شود. در این پست، به بررسی مطالب مربوط به دستگاه ارت سنج و تست مقاومت زمین با دستگاه اهم متر و اندازه‌ گیری ارت میپردازیم.

اندازه گیری ارت (مقاومت زمین) با اهم متر در مقایسه با دستگاه ارت سنج

تست زمین یکی از مهمترین تست‌ هایی است که در صنعت برق به کار میرود. هدف اصلی از تست زمین، اطمینان حاصل کردن از اینکه مقاومت زمین مورد استفاده در مدارهای الکتریکی، به مقدار مناسبی تنظیم شده است و احتمال وقوع خطراتی مانند شوک الکتریکی و آتش سوزی را کاهش می‌دهد.

در تست زمین با استفاده از اهم متر، با تزریق جریان مشخص به زمین و اندازه‌ گیری ولتاژ تولید شده توسط مقاومت معادل زمین، مقاومت زمین اندازه‌ گیری می‌شود. این روش به دلیل سادگی و قیمت ارزان، برای تست زمین در مدارهای ساده و با مقاومت‌های کمتر از 1000 اهم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از طرفی، در تست زمین با استفاده از دستگاه ارت تستر، با تزریق جریان مشخص به زمین و اندازه‌ گیری ولتاژ و جریان تولید شده، مقاومت زمین به دقت بالاتری اندازه‌ گیری می‌شود. همچنین، دستگاه ارت تستر دارای ویژگی‌ های امنیتی بیشتری نسبت به اهم متر است و میتواند در مدارهای با مقاومت‌ های بالا و پیچیده‌ تر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین، در مقایسه تست زمین با استفاده از اهم متر و دستگاه ارت تستر، دستگاه ارت تستر دارای دقت بالاتر و ویژگی‌های امنیتی بیشتری است و در تست زمین در مدارهای پیچیده‌ تر و با مقاومت‌ های بالاتر بهتر عمل میکند. با این حال، استفاده از اهم متر برای تست زمین در مدارهای ساده و با مقاومت‌ های کمتر از ” 1000 اهم = 1KΩ ” نیز همچنان مورد تایید است.

در ادامه روش‌های دقیق اندازه‌ گیری مقاومت زمین با استفاده از دستگاه اهم متر و دستگاه ارت سنج را توضیح میدهیم:

روش های دقیق اندازه گیری مقاومت زمین با اهم متر و در مقابل با ارت تستر

 • روش اندازه‌ گیری مقاومت زمین با استفاده از اهم متر:

1. ابتدا، اهم‌ متر را در حالت اندازه‌ گیری مقاومت قرار داده و مقدار صفر را بر روی اهم‌ متر تنظیم می‌کنیم.

2. سپس، یکی از سرهای اهم‌ متر را به الکترود ارت تستر متصل می‌کنیم و سر دیگر را به زمین مورد نظر.

3. بعد از اتصال اهم‌ متر به زمین، جریان از الکترود ارت تستر به زمین جاری می‌شود. این جریان ممکن است ضعیف باشد، بنابراین بهتر است قبل از انجام اندازه‌ گیری،  اطمینان حاصل شود که جریان کافی جاری است.

4. در این مرحله، می‌توانیم مقاومت زمین را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنیم:

 • مقاومت زمین = ولتاژ اندازه‌ گیری شده / جریان تزریق شده
 • برای محاسبه جریان تزریق شده، می‌توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:
 • جریان تزریق شده = ولتاژ تزریقی / مقاومت داخلی اهم‌ متر

5. با پیش‌ بردن فرمول‌ های فوق و وارد کردن مقادیر ولتاژ تزریقی و ولتاژ اندازه‌ گیری شده به اهم‌ متر، میتوانیم مقاومت زمین را محاسبه کنیم.
6. برای دقت بیشتر در اندازه‌ گیری مقاومت زمین، بهتر است این فرایند را چندین بار تکرار کنیم و میانگین مقادیر به دست آمده را به عنوان مقاومت زمین گزارش کنیم.

چالش‌ های این روش اندازه‌ گیری مقاومت زمین با استفاده از اهم‌ متر عبارتند از:

 • دقت پایین تر این روش نسبت به روش‌ های تزریق جریان با دستگاه‌ های ارت تستر.
 • نیاز به تنظیم مقدار صفر اهم‌ متر هر بار که میخواهیم اندازه‌ گیری کنیم.
 • نیاز به اتصال اهم‌ متر به زمین به درستی تا جریان کافی جاری شود و نتیجه دقیقی بدست آید.
 • در موقعیت‌ هایی که مقاومت زمین بسیار بالا یا بسیار پایین است، این روش به خوبی عمل نمیکند و نیاز به روش‌ های دیگری مانند روش‌های تزریق جریان با دستگاه‌های ارت تستر دارد.
 • روش اندازه‌ گیری استاندارد مقاومت زمین با استفاده از دستگاه ارت تستر:

روش اندازه‌ گیری مقاومت زمین با استفاده از ارت تستر، یکی از متداول‌ ترین روش‌ های اندازه‌ گیری مقاومت زمین است. در این روش، از جریان متناوب (AC) برای ایجاد جریان در زمین و اندازه‌ گیری ولتاژ و جریان آن، استفاده میشود. با توجه به نکات و مراحل زیر، این روش با جزئیات توضیح داده شده است.

1. انتخاب دستگاه ارت تستر:
برای اندازه‌ گیری مقاومت زمین، ابتدا باید یک دستگاه ارت تستر (Earth Tester) مناسب برای محیط مورد نظر انتخاب شود. این دستگاه‌ ها، به طور معمول دارای دو الکترود هستند که یکی برای ارسال جریان به زمین و دیگری برای دریافت ولتاژ و جریان از زمین است.

2. آماده سازی دستگاه:
پس از انتخاب دستگاه، باید آن را با توجه به دستورالعمل تولید کننده، روشن کرد. سپس، الکترودهای ارت تستر به زمین مورد نظر متصل میشوند. الکترود ارت تستر به عنوان الکترود ارسال کننده جریان در نقطه مورد نظر قرار می‌گیرد و الکترود مرجع به عنوان الکترود دریافت کننده ولتاژ و جریان در نقطه مورد نظر قرار می‌گیرد.

3. تزریق جریان:
در این مرحله، دستگاه ارت تستر جریان AC را از الکترود ارسال کننده جریان به زمین ارسال میکند. این جریان به صورت تزریقی از الکترود ارسال کننده وارد زمین میشود و از الکترود دریافت کننده خارج میشود.

4. اندازه‌ گیری ولتاژ و جریان:
در این مرحله، دستگاه ارت تستر ولتاژ و جریان زمین را از طریق الکترودهای دریافت کننده اندازه‌ گیری میکند. این مقادیر سپس به عنوان ورودی برای محاسبه مقاومت زمین در نظر گرفته میشوند.

5. محاسبه مقاومت زمین:
با استفاده از قانون اهم، مقاومت زمین محاسبه میشود. برای این منظور، مقدار ولتاژ و جریان زمین را برحسب مقدار RMS اندازه‌ گیری می‌کنیم و سپس با تقسیم ولتاژ بر جریان، مقاومت زمین را به دست می آوریم.

نکته‌ های مهم:

 • قبل از شروع اندازه‌ گیری، باید اطمینان حاصل کرد که هیچ بار الکتریکی در مدار زمین وجود ندارد.
 • در صورتی که مقاومت زمین بسیار بزرگ باشد، ممکن است دستگاه ارت تستر به درستی عمل نکند.
 • برای اندازه‌ گیری مقاومت زمین در حالت دو سیم، الکترود ارت تستر به نقطه مورد نظر و مرجع آن به یک نقطه دیگری از زمین متصل میشود.
 • برای اندازه‌ گیری مقاومت زمین در حالت سه سیم، الکترود ارت تستر به نقطه مورد نظر و دو الکترود مرجع به دو نقطه دیگر از زمین متصل میشود.
 • برای اندازه‌ گیری مقاومت زمین در حالت چهار سیم، دو جفت الکترود ارت تستر به نقطه مورد نظر و دو نقطه دیگر از زمین متصل میشوند. در این حالت، دو الکترود ارسال کننده جریان و دو الکترود دریافت کننده ولتاژ و جریان به صورت جفت‌ های متقابل قرار می‌گیرند.
 • در هر یک از حالات دو سیم تا چهار سیم، اندازه‌ گیری مقاومت زمین با استفاده از ارت تستر امکان‌ پذیر است و در صورتی که به درستی عمل شود، نتایج دقیقی را به دست می‌آوریم.

       نتیجه گیری:

استفاده از هر دو دستگاه برای اندازه‌ گیری مقاومت زمین مزایا و معایب خود را دارند و بسته به شرایط مورد نظر، یکی از دو روش انتخاب میشود. به طور کلی، دستگاه ارت تستر دارای دقت بالاتری است و در مدارهای پیچیده و با مقاومت‌ های بالا بهتر عمل میکند، در حالی که دستگاه اهم متر برای تست زمین در مدارهای ساده و با مقاومت‌ های کمتر از 1000 اهم میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال، استفاده از اهم متر برای اندازه‌ گیری مقاومت زمین دقت کمتری نسبت به دستگاه ارت تستر دارد.

برای دقیق‌ تر کردن نتایج اندازه‌ گیری، می‌توان از روش‌ هایی مانند تزریق جریان با دستگاه‌ های ارت تستر و از چندین روش مختلف استفاده کنیم و نتایج به دست آمده را با هم مقایسه کنیم تا به نتیجه دقیقی برسیم. همچنین، در صورتی که نیاز به اندازه‌ گیری دقیق مقاومت زمین در شرایطی مانند خطر برق یا سیستم‌ های حساس وجود دارد، بهتر است از خدمات یک پیمانکار متخصص در این زمینه استفاده کنیم.

در هر دو روش، برای اندازه‌ گیری مقاومت زمین، باید از وسایل ایمنی مانند دستکش، کفش ایمنی و عینک مناسب استفاده کرد و از تماس با قسمت‌ های برق‌ دار پرهیز کرد. همچنین، باید دقت کنید که در صورت عدم اطمینان از صحت اندازه‌ گیری، باید تست زمین را بررسی کرده و در صورت نیاز به دفعات تکرار کنید.

برخی از شرکت‌ های معروف در این زمینه عبارتند از:

 • Fluke
 • Megger
 • Chauvin Arnoux
 • Kyoritsu
 • Amprobe
 • Meco
 • CEM
 • Uni-T

این شرکت‌ ها دستگاه‌ هایی با کیفیت و دقت بالا تولید میکنند که در بسیاری از صنایع و کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.

معرفی انواع روش‌های دیگر برای اندازه‌ گیری ارت

علاوه بر دستگاه تست ارت و مولتیمتر در حالت تداوم، روش‌ های دیگری برای اندازه‌ گیری ارت وجود دارند. در زیر، به برخی از این روش‌ ها اشاره می‌کنیم:

1. روش جریان-ولتاژ (Current-Voltage Method):

در این روش، با تولید جریان کوچکی توسط یک منبع ولتاژ و اندازه‌ گیری ولتاژ روی ارت، مقدار ارت به‌ دست می‌آید. این روش در مدارهای بزرگ و پیچیده به‌ کار میرود.

2. روش فرکانس (Frequency Method):

در این روش، با تولید سیگنال با فرکانس بالا و اندازه‌ گیری ولتاژ روی ارت، مقدار ارت به‌ دست میآید. این روش نیز در مدارهای بزرگ و پیچیده مورد استفاده قرار میگیرد.

3. روش دیجیتال (Digital Method):

در این روش، یک دستگاه دیجیتال با استفاده از روشی مشابه با روش جریان-ولتاژ، مقدار ارت را اندازه‌ گیری می‌کند. این روش برای اندازه‌ گیری ارت در مدارهای کوچک و ساده مناسب است.

همچنین، برای اندازه‌ گیری ارت در مدارهای بزرگ و پیچیده، ممکن است از دستگاه‌های خاصی مانند کلمپ متر (Clamp Meter) استفاده شود که با قرار دادن دستگاه حول یکی از سیم‌های مدار، جریان و ولتاژ را به دقت اندازه‌ گیری میکند و در نهایت مقدار ارت را محاسبه میکند.

به طور کلی، روش اندازه‌ گیری ارت باید بسته به نیازهای خاص و شرایط مدار تعیین شود.

نحوه انتخاب صحیح دستگاه ارت سنج

هنگام انتخاب دستگاه تست ارت تستر باید به چند مورد مهم توجه کرد. این عوامل عبارتند از:

 1. دقت دستگاه: دستگاه تست ارت باید دارای دقت بالا و قابل اطمینان باشد تا بتوانید به طور دقیق مکان ارت را شناسایی کنید.
 2. قابلیت تشخیص مدارهای برقی: دستگاه باید قابلیت تشخیص مدارهای برقی را داشته باشد تا بتوانید به طور دقیق ارت را شناسایی کنید.
 3. قابلیت اطمینان: دستگاه باید قابلیت اطمینان بالا و قابل اعتمادی داشته باشد که در هر شرایطی به درستی کار کند.
 4. سهولت استفاده: دستگاه باید ساده و آسان در استفاده باشد تا بتوانید به سرعت مشکل را پیدا و رفع کنید.
 5. دارای استانداردهای بین المللی مانند CE اروپا، IEC 60079-10-1:2015 ، IEC 60079-14:2014 ، IEEE Std 80-2013 ، IEC 61010-1 ، IEEE 4 ، IEC 62271-203 ، IEC 60060-1 ، EC 60060-2 ، ASTM E 142-13 ، BS EN 61557-9:2007 و غیره باشد.

بررسی ویژگی‌ های امنیتی دستگاه ارت تستر

برای بررسی ویژگی‌ های امنیتی هر دستگاه تست ارت، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

1. محافظت در برابر ولتاژ خطرناک: دستگاه باید دارای محافظت در برابر ولتاژ خطرناک باشد تا در صورتی که به طور اتفاقی با ولتاژ بالا در مدارهای برقی درگیر شدید، محافظت لازم را داشته و جریان را قطع کند.

2. محافظت در برابر جریان بالا: دستگاه باید دارای محافظت در برابر جریان بالا باشد تا در صورتی که به طور اتفاقی با جریان بالا در مدارهای برقی درگیر شدید، محافظت لازم را داشته باشد.

3. قابلیت کالیبره کردن: دستگاه باید قابلیت کالیبره خودکار یا دستی را داشته باشد تا بتوانید به طور دقیق و حداقل خطا مقدار ارت را اندازه‌ گیری کنید.

4. قابلیت ذخیره‌ سازی داده‌ ها: دستگاه باید قابلیت ذخیره‌ سازی و بازیابی داده‌ها را داشته تا بتوانید به طور دقیق مقدار ارت را در طول زمان ثبت، پیگیری و اشتراک گذاری کنید.

5. قابلیت اتصال به شبکه بیسیم: در صورتی که دستگاه قابلیت اتصال به شبکه بی‌سیم داشته باشد، می‌توانید به طور آسان داده‌های اندازه‌ گیری شده را با دیگران به اشتراک بگذارید.

6. دقت و قابلیت تشخیص مدارهای برقی: دستگاه باید دارای دقت بالا و قابلیت تشخیص مدارهای برقی باشد تا به طور دقیق مقدار ارت را شناسایی کنید.

همچنین، قبل از استفاده از هر دستگاه تست ارت، بهتر است که دستورالعمل‌ ها و اصول ایمنی استفاده از دستگاه را به دقت مطالعه و از تجهیزات ایمنی مناسب و یک تیم مجرب بهره ببرید.


میترتولز – مرجع ابزار دقیق ایران

“تمامی حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به “ابزار دقیق میترتولز” میباشد. هرگونه کپی‌ برداری و استفاده غیرمجاز از این محتوا غیر اخلاقی بوده و فقط با ذکر منبع بلاع مانع است”

نمونه دستگاه های پیشرفته با استانداردهای سطح بالا

(با اطمینان بررسی و خرید کنید)

 • شناسه محصول: DT5500
  برند: 
  DT5500 میگر دیجیتال 1000 ولت 65,000,000 

  ویژگی های میگر DT5500:

  • ولتاژ تست قابل تنظیم 250 ولت ، 500 ولت ، 1000 ولت
  • محدوده مقاومت عایق 2000MΩ
  • اندازه گیری ولتاژ AC/DC
  • تست تداوم
  • قابلیت تست اتصال کوتاه 200 میلی آمپری
  • قابلیت Test hold
  • دارای بدنه مقاوم دو لایه
  •  قابلیت تست کانکشن‌ها
  • دارای صفحه نمایش بزرگ LCD دوگانه با نور پس زمینه
  • نشانگر کاهش باتری
  • مطابقت با استانداردهای IEC10101, CATIII 1000V
 • شناسه محصول: KEW4106
  برند: 
  Kew 4106 تستر مقاومت زمین تا 200 کیلو اهم 942,000,000 

  Earth Resistance & Resistivity Tester 4106

  تستر مقاومت و تستر زمین دیجیتالی Kew 4106، جهت تست جریان بالا تا 80mA، همچنین وضوح برای بهره دهی از 0.001Ω در محدوده 2Ω مورد استفاده قرار میگیرد.

  • روش فیلترینگ پیشرفته مبنی بر FFT Fast Fourier Transform به منظور کاهش نویز برای به دست آوردن اندازه گیری پایدار.
  • حالت خودکار و دستی تست فرکانس جریان در چهار باند (94/105/111/128Hz). در حالت اتومات KEW 4106 مناسبترین فرکانس را انتخاب خواهد کرد.
  • قابلیت نمایش چندین نتیجه فرعی در نمایشگر: مقاومت سنسورهای کمکی زمین، فرکانس تست جریان، ولتاژ و فرکانس تداخل (نویز)، مقاومت باقیمانده Rk و غیره.
  • هشدار برای نویز بیش از حد و مقاومت در برابر افزایش سنسورهای کمکی زمین.
  • نمایشگر بزرگ گرافیکی با نور پس زمینه برای محیطهای تاریکتر.
  • قابلیت ذخیره 800 دیتا/داده نتایج در حافظه داخلی و بازخوانی آنها در نمایشگر و در کامپیوتر.
  • انتقال داده ها به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار “KEW Report” و کابل USB مدل 8212-USB همراه این پکیج ارائه شده است.
  • طراحی بسیار مقاوم با کلاس حفاظتی IP54.

  برخی ویژگی های تستر زمین Kew 4106

  • تست ولتاژ مقاومت زمین: (2-20-200-2000 اهم و 20k تا 200k اهم)
  • ولتاژهای تداخل: 50v با محدوده 0 – 50.9Vrms
  • دقت پایه: 2 درصد
  • فرکانس: 40 – 500Hz
  • ظرفیت حافظه: 800 داده

  Lm-1000 Certificates

  Download-Icon-Metertools

 • شناسه محصول: 6210A-IN
  برند: 
  SEW 6210A IN میگر دیجیتال5KV کیلو ولت ناموجود

  میگر 5KV کیلو ولت و 250 گیگا اهم SEW 6210A IN

  ویژگی‌ها:

  • کنترل شده توسط ریزپردازنده قوی
  • تست ولتاژ عایق 4 سیم
  •  مقاومت عایق، محدوده خودکار در همه محدوده ها
  • نمودار میله ای تست ولتاژ، مشاهدۀ افزایش و کاهش در حین آزمایش
  • هشدارهای صوتی و دیداری در صورت وجود ولتاژهای خارجی
  • مجهز به کالیبراتور حافظه EEPROM
  • محافظت کامل: میله دیلم
  • کیف حمل مستحکم
  • CE اروپا

  ناموجود

 • شناسه محصول: 6237DLRO
  برند: 
  DLRO 6237 میکرو اهم متر ناموجود

  ویژگی ها:

  • کنترل شده با ریز پردازنده قوی
  • اندازه گیری محدوده پایین مقاومت 1 میکرو اهم 1μΩ
  • شش محدوده از 0 تا 2.000mΩ تا 200.0Ω
  • بالاترین حد رزولوشن حساسیت 1μΩ
  • سه تست جریان با محافظ حرارت بالا
  • چهار ترمینال اندازه گیری
  • محافظت از اتصال سهوی در برابر ولتاژ اضافه بار (دیلم برای ولتاژ و جریان)
  • نمایشگر بزرگ و خوانا
  • سرب مقاومت بالقوه و تست های مقاومت جریان
  • دارای ویژگی های کامل و تکنولوژی ™EnerSave
  • باتری قابل شارژ لیتیومی
  • Auto-hold – Auto-off
  • مقاوم با طراحی کامپکت
  • نمایش شاخص ها یرای عدم اعتبار خوانش (RP, RC, Temperature)
  • گواهی های استاندارد EN 61010-1    EN 61326-1 و CE اروپا

  ناموجود

 • شناسه محصول: KEW8031
  برند: 
  Kew 8031 تستر توالی فاز 71,000,000 

  Phase Indicators 8031

  تستر توالی فاز Kew 8031، دستگاهی جهت تست توالی فاز بین خطوط سه فاز بوده و نیز مناسب برای اندازه گیری اختلاف فاز میباشد، همچنین این دستگاه ساخت کمپانی کیوریتسو ژاپن است.

  • نشانگر فاز و بررسی کننده فاز قطع شده یا open phase.
  • این دستگاه برای شناسایی و بررسی “فاز باز” و همچنین توالی فاز طراحی شده که به وسیله LED و بیزر به صورت همزمان هشدار میدهد.
  • ویژگی مهم این دستگاه کوچکی، سبکی و قابل حمل بودن آن است.

  Lm-1000 Certificates

 • شناسه محصول: DT-6650
  برند: 
  تستر عایق و میگر چند منظوره 1000 ولت CEM DT6650 630,000,000 

  Multifunction Installation Tester DT-6650

  دستگاه چند منظوره  تست RCD  و مقاومت حلقه

  دستگاه تستر و میگر چند منظوره برای اندازه گیری مقاومت عایق، مقاومت زمین (earth) ، امپدانس حلقه، ولتاژ و تست RCD ، PFG و PSC طراحی شده است. این محصول همراه با یک نرم افزار اختصاصی به گونه ای طراحی شده که امنیت سیستم الکتریکی نصب شده را با دقت بالا تعیین میکند. مقادیر اندازه گیری شده در این تجهیز بر روی یک نمایشگر “TFT LCD 3.5 نشان داده میشود.

  ویژگی های محصول:

  • اندازه گیری مقاومت عایق تا 4000MΩ در ولتاژ ترمینال 1000V با رزولوشن 001MΩ
  • اندازی گیری مقاومت اتصال (Low OHM) با دقت 001Ω
  • دارای بازر هشدار دهنده برای تست اتصال
  • اندازه گیری مقاومت حلقه در چهارحالت : فاز–زمین (Hi-Amp) ، فاز-زمین (No Trip) ، فاز – نول و فاز – فاز
  • تست RCD با ولتاژ AC/DC  (قابل تنظیم) در محدوده 50 ~ 500V همراه با اندازه گیری فرکانس و جریان
  • نمایشگر TFT LCD با رزولوشن 320×240 پیکسل و ابعاد 3.5 اینچ
  • حافظه داخلی و پشتیبانی از SD ، USB کارت و بلوتوث اپ موبایل
  • بند آویز و کیف اختصاصی

  ابعاد : 220×96.5×60.5 سانتیمتر

  وزن : 631 گرم

  Download-Icon-Metertools

  بروزرسانی شده در اردیبهشت 1402

 • شناسه محصول: DT-6605
  برند: 
  تستر عایق ولتاژ و میگر 5 کیلو ولت DT6605 CEM 260,000,000 

  High Voltage Insulation Tester – DT-6605 CEM

  تستر عایق ولتاژ 5 کیلو ولت

  مشخصات

  • محدوده اندازه گیری از 500 ولت تا 5000 ولت و مقاومت تا 60GΩ گیگا اهم
  • نمایش تا 6000 رقم با بارگراف
  • اندازه گیری شاخص پلاریزاسیون (PI)
  • تغییر رنج اندازه گیری اتوماتیک

  تستر عایق ولتاژ و میگر 5 کیلو ولت Dt6605 Cem

 • شناسه محصول: UT-278A
  برند: 
  UT278A ارت سنج کلمپی (توقف تولید) استعلام قیمت

  UT278A Clamp Earth Ground Tester

  UT278A ارت سنج کلمپی (توقف تولید)

  جایگزین مدل ارت سنج کلمپی 1200 اهم UT278A Plus

  سری ابزارهای UT270 به طور گسترده در ارت سنجی و اندازه گیری مدارهای مقاومت نیروی الکتریکی، ارتباطات مخابراتی، علوم هواشناسی، میادین نفتی، ساخت و ساز و تجهیزات الکتریکی صنعتی استفاده می شوند. این دستگاه می تواند جریان و مدار سیستم ارت زمین را بدون جدا کردن سیم های اتصال به زمین و الکترود کمکی اندازه گیری کند. UT278A همچنین می تواند جریان نشتی و جریان خط خنثی سیستم ارت زمین را اندازه گیری کند.

  Certificates-3

  ناموجود

 • شناسه محصول: 3125A
  برند: 
  KEW 3125A میگر 5 کیلو ولت کیوریتسو 610,000,000 

  تسترهای ولتاژ بالا کیوریتسو سری 3125a با طراحی جدید و ارگونومی و بروزترین استاندارد De Facto برای تستهای عایق ولتاژ بالا طراحی شده است.

  • تست مقاومت تا 1TΩ
  • تست اتصال کوتاه
  • محدوده تست ولتاژ از 250 ولت تا 5000 ولت
  • تابع تشخیص PI و DAR
  • گیره های سوسماری با طراحی جدید
  • کیف حامل محکم و بادوام
  • تابع فیلتر برای کاهش تداخل نویز به منظور تعیین اندازه گیری پایدار
  • نمایشگر بزرگ با نوار نمودار و نور پس زمینه
  • اخطار ولتاژ زنده
  • استانداردهای ایمنی و CE اروپا

  IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V

  Lm-1000 Certificates3125A-Kyoritsu-Metertools

 • شناسه محصول: Kew3025A
  برند: 
  Kew 3025A میگر 2.5 کیلو ولت دیجیتال 595,000,000 

  میگر دیجیتال Kew 3025A با طراحی ارگونومیک و مقاوم جهت اندازه گیری مقاومت عایقی ولتاژ کابل از 250 تا 2500 ولت با دقت و کیفیت بالا و با قابلیت اندازه گیری مقاومت عایقی 0.0 تا 100 گیگا اهم تحت ولتاژ تست مورد استفاده تکنسین ها قرار میگیرد. این میگر جهت تست مقاومت انواع عایق ها از جمله عایق انواع کابل مخصوصا کابل های زمینی، ترانسفورماتور ها و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

  • جریان اتصال کوتاه تا 1.5mA
  • توابع تشخیص PI (شاخص قطبی) و DAR (نسبت جذب عایق)
  • گیره های سوسماری با طراحی جدید
  • ارائه شده با کیف حمل راحت و مستحکم
  • تابع فیلتر برای کاهش تداخل نویز به منظور اندازه گیری پایدار
  • نمایشگر بزرگ با نمایش بارگراف و نور پس زمینه
  • هشدار دهنده ولتاژ زنده

  استانداردهای ایمنی IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V

     Auto-DischargeCe 3025A-Kyoritsu-Metertools

 • شناسه محصول: KEW3123A
  برند: 
  میگر 10 کیلو ولت کیوریتسو KEW 3123A 635,000,000 

  ویژگی‌ها:

  میگر 10 کیلو ولت کیوریتسو KEW 3123A

  • ولتاژ تست از 5000 تا 10000 ولت
  • طراحی مقاوم به همراه جعبه حمل محکم برای کار میدانی
  • دارای پروب (High voltage) ولتاژ بالای قابل اتصال
  • دارای رنج اتوماتیک محدوده های بزرگ و کوچک مشخص توسط LED های مختلف
  • مقاوم در برابر پاشش قطرات آب
  • دارای قابلیت دشارژ خودکار

  Download-Icon-Metertools

 • شناسه محصول: Kew3007A
  برند: 
  میگر دیجیتال و تستر عایق 1 کیلو ولت کیوریتسو Kew 3007A 300,000,000 

  میگر دیجیتال و تستر عایق 1 کیلو ولت کیوریتسو Kew 3007A

  میگر دیجیتال Kew 3007A برای اندازه گیری مقاومت عایق با اعمال ولتاژ DC در رنج ولتاژ 250 ولت تا ولتاژ بالای 12 کیلو ولت میباشد. امروزه میگر ها به صورت آنالوگ (عقربه ای) و دیجیتال در مدلهای حافظه دار، دیتالاگر دار و … موجود هستند. تستر عایق یا مگا اهم متر قادر به اندازه گیری مقادیر بالای مقاومت عایقی در حد گیگا و یا حتی ترا اهم میباشد. معمولا برای ولت های کمتر از 1000 ولت به تستر کابل و برای بیشتر از آن به میگر و یا مگا اهم متر معروف هستند.

  میگر دیجیتال و تستر عایق 1 کیلو ولت کیوریتسو Kew 3007A

  میگر دیجیتال و تستر عایق 1 کیلو ولت کیوریتسو Kew 3007A  میگر دیجیتال و تستر عایق 1 کیلو ولت کیوریتسو Kew 3007A

 • شناسه محصول: UT-522
  برند: 
  UT522 ارت سنج و تستر مقاومت زمین استعلام قیمت

  UT522 Earth Groud Tester

  UT522 ارت سنج و تستر مقاومت زمین

  سری UT520 تستر مقاومت ارت دارای توابعی مانند نور پس زمینه نمایشگر، نشانگر باتری کم، نگهدارنده داده/Data Hold، ذخیره داده، ذخیره برق و خاموش شدن خودکار می باشد. UT522 نه تنها اندازه گیری دقیق 3 سیم را انجام می دهد بلکه همچنین اندازه گیری ساده 2 سیم را هم پشتیبانی می کند.

  این دستگاه برای اندازه گیری مقاومت ارت تمام انواع سیستم های قدرت الکتریکی، تجهیزات الکتریکی و تجهیزات ضد رعد و برق نیز به کار می رود. UT522 همچنین ولتاژ ارت را هم اندازه گیری میکند. این ابزار برای سیستم های عامل ارت مانند گداخته شدن، ارتباطات، کارخانه جات، نفت فسیلی، دفاع ملی، برق، صنایع شیمیایی و ساختمان و ساخت و ساز نیز به کار می رود.

  ناموجود

 • شناسه محصول: UT-521
  برند: 
  UT521 ارت سنج و تستر مقاومت زمین 130,000,000 

  UT521 Earth Groud Tester

  UT521 ارت سنج و تستر مقاومت زمین

  سری UT520 تستر مقاومت ارت دارای توابعی مانند نور پس زمینه نمایشگر، نشانگر باتری کم، نگهدارنده داده/Data Hold، ذخیره داده، ذخیره برق و خاموش شدن خودکار می باشد. UT522 نه تنها اندازه گیری دقیق 3 سیم را انجام می دهد بلکه همچنین اندازه گیری ساده 2 سیم را هم پشتیبانی می کند.

  این دستگاه برای اندازه گیری مقاومت ارت تمام انواع سیستم های قدرت الکتریکی، تجهیزات الکتریکی و تجهیزات ضد رعد و برق نیز به کار می رود. UT522 همچنین ولتاژ ارت را هم اندازه گیری میکند. این ابزار برای سیستم های عامل ارت مانند گداخته شدن، ارتباطات، کارخانه جات، نفت فسیلی، دفاع ملی، برق، صنایع شیمیایی و ساختمان و ساخت و ساز نیز به کار می رود.

  موجود

 • شناسه محصول: UT501A
  برند: 
  UT501A تستر مقاومت عایق میگر 66,000,000 

  UT501A Insulation Resistance Tester

  UT501A تستر عایق سیم، کابل، اتصالات و زمین برای اندازه گیری تجهیزات الکترونیکی و تجهیزات خانه و کارخانه ها استفاده میشوند. اندازه گیری مقاومت عایق بین مدارهای الکتریکی و بیت مدارها و زمین مورد استفاده قرار میگیرد.

  سنجش ولتاژ AC، مقاومت کم، توابع PI (Polarization Index) شاخص قطبی و DAR (Dielectric Absorption) نرخ جذب عایق.

  میگر UNI-T دارای چهار رنج 100 ولت، 250 ولت، 500 ولت و 1000 ولت بوده که دارای رنج تست ولتاژ AC جداگانه میباشد.

  برخی موارد استفاده

  • سنجش مقاومت تجهیزات الکتریکی مانند ترانسفورماتور
  • ماشین های الکتریکی
  • کابل ها و سوئیچ ها
  • ابزاری مناسب برای نگهداری، آزمایش و بازرسی

  برخی ویژگی های UT501A

  • نمایشگر با نور پس زمینه، نمایش اضافه بار، نمایشگر 200 رقمی
  • سنجش ولتاژ AC
  • تخلیه خودکار
  • حالت سنجش مداوم
  • اندازه گیری اتصال کوتاه
  • آلارم های صوتی بازر و دیداری نور قرمز
  • خاموش شدن خودکار در مواقع بیکاری

  موجود

 • شناسه محصول: UT-278A Plus
  برند: 
  ارت سنج کلمپی 1200 اهم UT278A Plus 415,000,000 

  UT278A Clamp Earth Ground Tester

  ارت سنج کلمپی 1200 اهم UT278A Plus

  تستر امن ارت سنجی بدون نیاز به قطع مدار و بی نیاز از الکترودهای کمکی.

  UT278A Plus به طور گسترده در ارت سنجی و اندازه گیری مدارهای مقاومت نیروی الکتریکی، ارتباطات مخابراتی، علوم هواشناسی، میادین نفتی، ساخت و ساز و تجهیزات الکتریکی صنعتی استفاده می شود. این دستگاه می تواند جریان و مدار سیستم ارت زمین را بدون جدا کردن سیم های اتصال به زمین و الکترود کمکی اندازه گیری کند.

  UT278A Plus همچنین می تواند جریان نشتی و جریان خط خنثی سیستم ارت زمین را اندازه گیری کند.

  ویژگی ها:

  • اندازه گیری مقاومت از 0.01 اهم با رزولوشن 0.001 اهم
  • تست جریان نشتی از 0 آمپر تا 20 آمپر AC
  • Auto Range
  • Data Hold
  • Data Recall
  • هشدار محدودیت مقاومت
  • کالیبراسیون خودکار
  • نمایش وضعیت باتری
  • LCD شفاف با نور پس زمینه

  دارای استانداردهای CE و UKCA

  Certificates-3

   

   

  Download-Icon-Metertools

  موجود

 • شناسه محصول: UT-275
  برند: 
  ارت سنج کلمپی 1 کیلو اهم UT275 308,000,000 

  UT275 Clamp Earth Ground Tester

  ارت سنج کلمپی 1000 اهم UT275

  UT275 یونیتی جریان و مدار سیستم ارت زمین را بدون نیاز به جدا کردن سیم های اتصال به زمین و الکترود کمکی اندازه گیری میکند. کلمپ یا گیره این دستگاه مقاومت زمین را سریع و با امنیت کامل اندازه گیری میکند. UT275 میتواند مقاومت یا امپدانس را از کمترین مقدار 0.01Ω با وضوح و رزولوشن بالای 0.001Ω اندازه گیری کند. این دستگاه دارای تابع آلارم و زنگ هشدار اضافه بار است که میتواند برای اعلان هشدار در محدوده تعیین شده تنظیم شود. کلمپ یا گیره این دستگاه با عایق دوگانه تقویت شده است.

  Certificates-3

  Download-Icon-Metertools

  موجود

مطلب بررسی گاز مونوکسید کربن CO (Carbon Monoxide)
قانون اهم

دیدگاهتان را بنویسید

لیست خرید من
لیست‌محبوب
ابزارهای مشاهده شده
دسته‌بندی